IFBB Bikini Olympia Champion Angelica Teixeira  Mensagem aos concorrentes brasileiros